Live from authenticity and why that is important.

Ask someone at any party what they would be without their (or her) job and many will scratch behind their ears. I have found that such an experiment evokes resistance. After all, many people don't know. I didn't know either. I found out after I sold my thriving business and fell into a deep valley. What I first identified with was suddenly no longer there. Questions arose such as who am I? What do I want? What can I do? What is my deepest desire? And so on. I thought I knew myself well. Not so. As a child, yes, as a child I wanted to be a writer. But according to the people around me, I could not earn a dry living at that. Then I wanted to be a photographer. But I got the same answer. A painter, just like grandpa? That was no way to make a living. In the end, I adapted (lived according to the expectations of others) and fell in line. And so I did for years. Until I woke up and noticed that I had become ill from all that adapting.

What does authenticity really mean?

According to Wikipedia, authenticity is the degree to which a person is true to their own personality, spirit, or character, despite external forces and influences. And that's exactly where the shoe pinches. How can you stay true to yourself in a hectic and volatile society where we are influenced every day and overloaded with thousands of stimuli?

What are the benefits of living from authenticity?

The path to self or living from authenticity is not easy. Starting takes courage and strength, then perseverance, and ultimately time. And time most people don't have. I write it wrong: most people do not allow themselves time. And that fits in very well with the current zeitgeist. Nobody has time and everything has to be done quickly. Ask anyone how things are going and the answer is usually busy. Before you know it, another day, month or year has passed and you have grown older unnoticed.

Living from the inside out, in other words being true to your own personality, spirit or character, despite external factors, can bring many benefits. 

For example, attractiveness and authenticity go hand in hand. Of course you are already attractive but that is often not noticed if you are constantly adapting. 

By being authentic you reason less (brooding) and live more from your feelings. And that in turn creates a deeper connection between you and the people around you. 

Because you worry less, you will sleep better and that is good for the bags under your eyes.

Living from authenticity is living from a holistic view of humanity. A holistic view of life comes down to making healthy choices for your body and mind. But also learning to listen to your body.

An authentic person wants to show their added value in a way that suits them. The same goes for entrepreneurship for you as a model. As you grow in your authentic talent, your expansion power and perseverance will increase tremendously.


Pretty but not attractive or sexy...

I see plenty of models who look 'pretty'(?) but few who are truly authentic or live from authenticity. If you live from authenticity, you might just stand out in the crowd of models. Apart from all the other advantages I described above!

-


Leef vanuit authenticiteit en waarom dat belangrijk is.

Vraag iemand op een willekeurig feestje wat hij zou zijn zonder zijn (of haar) baan dan zal menigeen zich achter zijn oren krabben. Ik heb gemerkt dat zo’n experiment weerstand oproept. Veel mensen weten het namelijk niet. Ik wist het ook niet. Ik kwam erachter toen ik mijn succesvol bedrijf had verkocht en in een diep dal terecht was gekomen. Daar waar ik me eerst mee identificeerde, was er ineens niet meer. Vragen kwamen er in me op zoals wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat is mijn diepste verlangen? Enzovoorts. Ik dacht mezelf goed te kennen. Niet dus. Als kind ja, als kind wilde ik schrijver worden. Maar daar kon ik volgens de mensen in mijn directe omgeving geen droog brood mee verdienen. Toen wilde ik fotograaf worden. Maar daar kreeg ik hetzelfde antwoord op. Dan maar kunstschilder, net zoals opa? Daar kon een mens al helemaal niet van leven. Uiteindelijk ben ik me maar gaan aanpassen (gaan leven naar de verwachtingen van anderen) en in het gareel gaan lopen. En dat heb ik dan ook jaren gedaan. Totdat ik wakker werd en merkte dat ik van al dat aanpassen ziek was geworden.

Wat betekent authenticiteit eigenlijk?

Volgens Wikipedia is authenticiteit de mate waarin iemand trouw is aan zijn eigen persoonlijkheid, geest, of karakter, ondanks externe krachten en invloeden. En dat is precies waar de schoen wringt. Hoe kun je trouw blijven aan jezelf in een jachtige en vluchtige maatschappij waar we ons elke dag laten beïnvloeden en overladen worden met duizenden prikkels?

Wat zijn de voordelen van leven vanuit authenticiteit?

De weg naar jezelf of leven vanuit authenticiteit is niet gemakkelijk. Beginnen kost moed en kracht, vervolgens doorzettingsvermogen en uiteindelijk tijd. En tijd hebben de meeste mensen niet. Ik schrijf het verkeerd: tijd gunnen de meeste mensen zich niet. En dat past overigens weer heel goed in de huidige tijdgeest. Niemand heeft tijd en alles moet maar snel. Vraag aan iemand hoe het gaat en het antwoord is veelal druk. Voor dat je het weet is er weer en dag, maand of jaar voorbij waarbij je ongemerkt ouder bent geworden.

Als je van binnen naar buiten leeft, met andere woorden trouw bent aan je eigen persoonlijkheid, geest of karakter, ondanks externe factoren, kan dat heel veel voordelen met zich meebrengen.

Zo gaat bijvoorbeeld aantrekkelijkheid en authenticiteit hand in hand. Natuurlijk ben je al aantrekkelijk maar dat wordt vaak niet opgemerkt als je je voortdurend aanpast.

Door authentiek te zijn beredeneer je minder (piekeren) en leef je meer vanuit je gevoel. En dat zorgt weer voor een diepere verbinding tussen jou en de mensen om je heen.

Doordat je minder piekert zul je beter slapen en dat is weer goed voor de ‘bags under your eyes’.

Leven vanuit authenticiteit is leven vanuit een holistisch mensbeeld. Een holistische kijk op het leven komt neer op gezonde keuzes voor je lichaam en geest maken. Maar ook leren luisteren naar je lichaam.

Een authentiek mens wil zijn meerwaarde laten zien op een manier die bij hem of haar past. Dat geldt ook voor het ondernemerschap voor jou als model. Doordat je groeit in jouw authentieke talent zal jouw expansiekracht en doorzettingsvermogen enorm toenemen.

Wel knap maar niet aantrekkelijk of sexy...

Ik zie genoeg modellen voorbijkomen die ‘knap’(?) ogen maar slechts weinigen die echt authentiek zijn of leven vanuit authenticiteit. Als je leeft vanuit authenticiteit zou je zomaar kunnen opvallen in het grote modellen aanbod. Los van alle andere voordelen die ik hierboven beschreef!