EN

Guido Bosch encourages people to live authentically. He studied psychology and philosophy. In his blog he shares his experiences as a professional photographer.

NL

Guido Bosch spoort mensen aan authentiek te leven. Hij studeerde psychologie en filosofie. In zijn blog deelt hij zijn ervaringen als professioneel fotograaf. 

How it started


"A good actor, does not act but plays himself," suggested the stage teacher during the first lesson. Yourself? I wondered. Who is that? I had no answer and wanted to know. I went looking. But I couldn't find myself anywhere.

One day somewhere on a bench I spoke to a bum. He laughed out loud when I told him about my quest. "Man, you travel around town and country but all you have to do is to reach inside. You will find him there.” When I asked him how to do that, he laughed even harder. “Help is on the way,” he reassured me.


And I got help.


Years later I can say that the path to the inner me, is not an easy one. But it can be done. With a portion of willpower you can go a long way. I'm not there yet. The road to authenticity is a lifelong learning process. With trial and error, laughter and many tears. It's all part of it. But this blog is not about me (well, a bit) but about you.


In my case, the reason for my quest was clear: to help others in their quest. At this point my expertise (psychology, philosophy, mindfulness and photography) converge. Now I can say in turn that you don't have to pose (acting) to be a good (actor) model.


In your case, you could reach inside and learn to live from authenticity. If you live from authenticity, you will see that reflected in your photos. This way you can distinguish yourself from the rest and stand out in the crowd.


I do not only guide (in)experienced models, but also people who have nothing to do with the modeling profession, to stand more firmly in their shoes. Making portraits is a useful tool for this.

Hoe het begon


‘Een goede acteur, acteert niet maar is zichzelf,’ opperde de toneel juf tijdens de eerste les. Jezelf? Vroeg ik mij af. Wie is dat? Ik had er geen antwoord op en wilde het weten. Ik ging op zoek. Maar ik kon mijzelf nergens vinden.

Op een dag ergens op een bankje sprak ik een zwerver. Hij lachte me keihard uit toen ik hem over mijn zoektocht vertelde. ‘Man, je reist stad en land af maar je hoeft alleen maar naar binnen te gaan. Dáár zul je hem vinden.’ Toen ik hem vroeg hoe ik dat dan moest doen begon hij nog harder te lachen. ‘Hulp is onderweg,’ stelde hij me gerust.


En hulp heb ik gekregen.


Jaren later mag ik zeggen dat de weg naar binnen geen gemakkelijke is. Maar het is wel te doen. Met een portie wilskracht kom je al een heel eind. Ik ben er nog niet. De weg naar authenticiteit is een leven lang leren proces. Met vallen en opstaan, lachen en veel tranen. Het hoort er allemaal bij. Maar in deze blog gaat het niet om mij (nou ja, een beetje) maar om jou.


In mijn geval was de reden van mijn zoektocht duidelijk: anderen helpen met hun zoektocht. Op dit punt komen mijn expertises (psychologie, filosofie, mindfulness en fotografie) samen. Nu mag ik op mijn beurt zeggen dat jij niet hoeft te (acteren) poseren om een goed(e)(acteur) model te zijn.


In jouw geval zou je naar binnen kunnen gaan om te leren leven vanuit authenticiteit. Als je leeft vanuit authenticiteit dan zie je dat terug op jouw foto’s. Zo kun je je onderscheiden van de rest en val je op in de massa.


Ik begeleid overigens niet alleen (on)ervaren modellen maar ook mensen die niets met het modellen vak hebben om steviger in hun schoenen te staan. Het maken van portretten is daarbij een handig hulpmiddel.

Guido Bosch Photography Blog

Posing


"If you live from authenticity, you don't need all that (excessive) posing."


Starting models regularly ask me how to pose. The answer is simple. Not.

But what should I do instead and why are models posing?


I'll explain.


I will first explain what the word posing means and then I will explain why models pose.


Two descriptions according to any dictionary:

Pose;

- Adopt an artificial attitude.

- Adopt a made-up attitude.


Posing is therefore a contrived or a fake attitude.


With all due respect. Many models pose because they don't know any better. And that is not surprising because there is no (posing) school for models. You imitate other models and do things because they do. You think that's how it should be. I see models with their hand(s) on the head, on the side, on the stomach or back. I call it the head, side, abdomen, and back pain poses. They assume a position as if they are in pain somewhere and usually look at it that way. Do you know someone who looks like this all day long? Not me. It is unnatural.


Another reason is that you feel uncomfortable. If you feel uncomfortable, take a pose. You compensate for your discomfort by posing.


Conclusion


You now know that (excessive) posing is unnatural.

You pose because you think it's supposed to be or because you feel uncomfortable.


So what do I do in front of the camera?


Let me first say that you can do whatever you want! I'm sure some models and photographers will disagree with me. But this is how I think about it. Anyone can press that button, but getting the best out of the model is another art. I only believe that when you pose for the above reasons (ignorance/uncertainty/about compensation/automatism) there are points of interest that you as a model can work on.


*By the way, I don't just guide novice models. Experienced models also find a new challenge in my working method. They regularly tell me that my working method differs from what they have experienced up to that point. My working method is confrontational but instructive and there is a lot of laughter. I mirror and make people aware of what they do.


My job as a photographer is to bring out the best in you as a model. I support you on the path to an authentic life. It is important that there is safety, openness, honesty and the willingness to go inside yourself.


Making true contact is very important.

Poseren


‘Als je leeft vanuit authenticiteit dan heb je al dat (overmatig) poseren niet nodig.’


Startende modellen vragen mij regelmatig hoe ze moeten poseren. Het antwoord is simpel. Niet. Maar wat moet ik dan wel doen en waarom poseren modellen dan?


Dat zal ik uitleggen.


Ik ga eerst uitleggen wat ’t woord poseren betekent en daarna leg ik uit waarom modellen poseren.


Twee omschrijvingen volgens een willekeurig woordenboek:

Poseren;

-         Een gekunstelde houding aannemen.

-         Een gemaakte houding aannemen.


Poseren is dus een gekunstelde,- of een gemaakte houding aannemen.


Met alle respect. Veel modellen poseren omdat ze niet beter weten. En dat is niet gek want er bestaat geen (poseer) school voor modellen. Je aapt andere modellen na en doet dingen omdat zij dat ook doen. Je denkt dat het zo hoort. Ik zie modellen met hun hand(en) op ‘t hoofd, in de zij, op de buik of rug. Ik noem het hoofd,- zij,- buik,- en rugpijn houdingen. Ze nemen een houding aan alsof ze ergens pijn hebben en kijken er meestal ook zo bij. Ken jij iemand die er zo bijloopt de hele dag? Ik niet. Het is namelijk onnatuurlijk.


Een andere reden is dat je je ongemakkelijk voelt. Als je je ongemakkelijk voelt dan neem je een houding aan. Je compenseert je ongemak door te poseren. Ken je de uitdrukking: ‘Hij (of zij) weet zich geen houding te geven?’ Precies.


Conclusie


Je weet nu dat (overmatig) poseren onnatuurlijk is.

Je poseert omdat je denkt dat het zo hoort of omdat je je ongemakkelijk voelt.


Wat doe ik dan wel voor de camera?


Laat ik voorop stellen dat jij mag doen wat jij wilt! Er zullen vast modellen en fotografen het oneens met me zijn. Maar dit is hoe ik erover denk. Op dat knopje drukken kan iedereen maar ’t beste uit het model halen is een andere kunst. Ik ben alleen van mening dat wanneer jij poseert om bovenstaande redenen (onwetendheid/onzekerheid/over compensatie/automatisme) er aandachtspunten zijn waar jij als model aan kunt werken.


*Ik begeleid overigens niet alleen beginnende modellen. Ervaren modellen vinden in mijn werkwijze eveneens een nieuwe uitdaging. Ze geven mij regelmatig terug dat mijn werkwijze verschilt bij wat ze tot dan toe hebben meegemaakt. Mijn werkwijze is confronterend maar leerzaam en er wordt veel gelachen. Ik spiegel en maak mensen bewust van wat ze doen.


Het is mijn taak als fotograaf om het beste in jou als model naar boven te halen. Ik sta je bij op ’t pad naar een authentiek leven. Daarbij is het belangrijk dat er veiligheid is, openheid, eerlijkheid en de bereidheid om bij jezelf naar binnen te gaan.


Contact maken is daarbij erg belangrijk.

Guido Bosch Photography Blog

Authenticity & Social Media


Personally, I have a love-hate relationship with social media. Take Instagram for example. It is full of beautiful models. Let me replace the word beautiful with boring, fake, over-posed and not authentic. It also seems that you are only taken seriously if you have a lot of likes or followers. The advantage of Instagram or Facebook is that you can present yourself to the rest of the world in a fairly simple way.


However, you will quickly become aware of a client if your online profile deviates too much from reality. Think of filters or over edited selfies.


"In my sessions you learn to get more in touch with your feelings. Excessive posing then automatically becomes superfluous."

Authenticiteit & Social Media


Persoonlijk heb ik een haat,- en liefde verhouding met sociale media. Neem nou Instagram. Dat staat vol met mooie modellen. Laat ik het woord mooi vervangen door saai, nep, overmatig geposeerd en niet authentiek. Daarbij lijkt het alsof je alleen serieus genomen wordt als je veel likes of volgers hebt. Het voordeel van Instagram of Facebook is dat je je op een vrij eenvoudige wijze kunt presenteren aan de rest van de wereld.


Toch zul je bij een opdrachtgever snel door de mand vallen wanneer jouw online profiel teveel afwijkt van de werkelijkheid. Denk aan filters of over bewerkte selfies.


‘In mijn sessies leer je meer bij je gevoel te komen. Overmatig poseren wordt dan vanzelf overbodig.’

Guido Bosch Photography Blog

Different faces


Selfie face


When do you take a selfie? Precisely. When you think you're in the right place. You position the camera from the best angle for you. Then you make a face, an eyebrow and purse your lips. Then you take dozens of photos and choose the best one. Filter over it and you're done!


Look away selfie


A variant of this is the look away selfie. The selfie maker photographs himself from his best side and looks at… What exactly? Right, away. Looking straight into the camera feels uncomfortable. And that's why you look away? (Or because you saw that on another model?)


"If you are sure of yourself as a (professional) model, you connect with the photographer and you don't have to look away."


The question is whether you will earn money with selfies. There are, of course, always exceptions that prove the rule.


Mirror face


In the mirror you see what you want to see. And that also differs per mirror. Maybe you have a favorite mirror at home? The one where you look your best? The one with the best light? However, that mirrored face is not what I see as a photographer.


Camera face


Suppose you are on set and in conversation with the photographer. The tension is best. You know each other. What happens to you the moment the photographer points the camera at you? Precisely. You shoot into a pose and pose. The relaxed atmosphere of just now has completely disappeared.


How do your selfies, mirror image and camera face differ from who I see when I view your portfolio?


Excercise


An exercise I like to do during my workshop is the following:


Stand in front of a mirror and look at yourself for ten minutes. What do you see? What do you feel? Are you completely okay or is it (too) confrontational?


A good photographer notices those inconveniences in you.


"The art of not posing is daring to let go."

Verschillende gezichten


Selfie gezicht


Wanneer maak je een selfie? Precies. Wanneer jij dénkt dat je er goed op staat. Je positioneert de camera vanuit de voor jou beste hoek. Daarna trek je een gezicht, ‘n wenkbrauw en tuit je je lippen. Vervolgens maak je tientallen foto’s en de beste kies jij uit. Filter erover en klaar!


Wegkijk selfie


Een variant hierop is de wegkijk selfie. De selfiemaker fotografeert zich van zijn beste kant en kijkt daarbij naar… Waarnaar eigenlijk? Weg dus. Recht in de camera kijken voelt ongemakkelijk. En daarom kijk je weg? (Of omdat je dat bij een ander model zag?)


‘Als jij als (professioneel) model zeker van jezelf bent dan maak je verbinding met de fotograaf en dan hoef je niet weg te kijken.’


De vraag is of je met selfies geld gaat verdienen. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen die de regel bevestigen.


Spiegelgezicht


In de spiegel zie jij wat je wilt zien. En dat verschilt ook nog eens per spiegel. Misschien heb jij wel een favoriete spiegel in huis? Die ene waar jij er op z’n best uit ziet? Die met het beste licht? Dat (ge)spiegel(de) gezicht is echter niet wat ik als fotograaf zie.


Cameragezicht


Stel je bent op de set en in gesprek met de fotograaf. Met de spanning valt het best mee. Jullie kennen elkaar. Wat gebeurt er met je op het moment dat de fotograaf de camera op je richt? Precies. Je schiet in een houding en gaat poseren. De relaxte sfeer van zojuist is totaal verdwenen.


Hoe verschillen jouw selfies, spiegelbeeld en cameragezicht met wie ik zie als ik je portfolio bekijk?


Oefening


Een oefening die ik graag doe tijdens mijn workshop is de volgende:


Ga eens voor een spiegel staan en kijk tien minuten naar jezelf. Wat zie je? Wat voel je? Ben je helemaal ok of is het (te) confronterend?


Een goede fotograaf merkt die ongemakken bij jou op.


‘De kunst van het niet poseren is durven loslaten.’

Guido Bosch Photography Blog

Authenticity


“Authenticity is the answer to the question of how to stand out from the crowd.”


I wrote down the meaning for you.


Authenticity;

Reliable, credible or real.


Being authentic costs you less energy. You don't have to play a part. You don't have to act. And that's great because if you radiate energy, you will see that reflected in the photos. You attract what suits you. You take on assignments that feel good and are fun and not because they have to because they bring in money.


Living from authenticity means using strength, beauty and intelligence to make a difference from within. Whether it's a commercial, glamour, lifestyle or a traditional photo shoot.


Do not confuse authenticity with selfishness. Selfishness is more about power or greed. Authenticity is about choosing what feels right for you and taking other people into account. The way you deal with people around you determines how you stand in life and what choices you make and therefore how authentic you are.


But when are you real?


If what you show is really who or how you are. You do things because you want to do them, not because you are expected to. You are not influenced by the opinions of others. This will automatically make you more credible.


And how do you live authentically?


To live authentically you need to know who you are and what you want. You stand for it regardless of what others think or think. You take responsibility for the choices you make and thus remain your own boss. If you then radiate satisfaction, you can again become a source of inspiration for others.


Authenticity requires listening to your deeper wishes and desires and responding to them. You organize your life in a way that suits you. You remain open and honest with yourself and the people around you. You stay connected.


Important benefits of an authentic life


-Living from your deepest feelings and desires ensures a life that suits you well. You will enjoy it more.

-You don't have to play a role or think about how to behave. You are who you are and can focus on what you do.

-Openness and honesty help you solve problems. You no longer hide behind excuses or put the blame on others.

-Train courage and strength by choosing what you stand for.

-People will appreciate you more because they know what you can do for them.

-If you show who you are, you make yourself vulnerable. As a result, people will like you more and also make themselves vulnerable.

-If you choose for yourself, you will have to say 'no' more often. You train to be more assertive.

-You will achieve what you want more often and will be more successful.


I cannot emphasize it enough. The road to an authentic life takes courage (to start) and willpower (to persevere). But it's all worth it. You are worth it.


In the next blog I will give more practical tips. And because I believe that you should mainly undergo and do these kinds of processes, I organize a super fun and educational masterclass.


If you have any questions about this blog, feel free to leave a message. You will always receive a personal answer.


Take me to the masterclass dates.


With warm regards,


Guido

Authenticiteit


‘Authenticiteit is het antwoord op de vraag hoe te onderscheiden van de rest.’Ik heb de betekenis voor je opgeschreven.


Authenticiteit;

Betrouwbaar, geloofwaardig of echt.


Authentiek zijn kost je minder energie. Je hoeft geen rol te spelen. Je hoeft niet te acteren. En dat is mooi want als je straalt van de energie dan zie je dat ook weer terug op de foto’s. Je trekt aan wat bij jou past. Je neemt opdrachten aan die goed voelen en leuk zijn en niet omdat ze moeten omdat ze geld in het laatje brengen.


Leven vanuit authenticiteit betekent kracht, schoonheid en intelligentie gebruiken om een verschil te maken van binnenuit. Of het nu gaat om een commerciële,- glamour,- lifestyle of een traditionele fotoshoot.


Verwar authenticiteit niet met egoïsme. Bij egoïsme draait het meer om macht of hebzucht. Bij authenticiteit gaat hem om kiezen wat voor jou goed voelt en hierbij rekening houdt met andere mensen. De omgang met mensen om je heen bepaalt hoe jij in het leven staat en welke keuzes je maakt en dus hoe authentiek je bent.


Maar wanneer ben je nou echt?


Als wat je laat zien ook echt is wie of hoe je bent. Je doet de dingen omdat jij ze wil doen en niet omdat het van je wordt verwacht. Je laat je niet beïnvloeden door meningen van anderen. Je blijft bij jezelf. Daardoor word je vanzelf geloofwaardiger.


En hoe leef je authentiek?


Om authentiek te kunnen leven zal je moeten weten wie je bent en wat je wilt. Je gaat ervoor staan ongeacht wat anderen ervan vinden of denken. Je neemt de verantwoordelijkheid voor de keuzes die je maakt en blijft daarmee eigen baas. Als je vervolgens tevredenheid uitstraalt dan kun jij weer een inspiratiebron worden voor anderen.


Authenticiteit vraagt te luisteren naar je diepere wensen en verlangens en hier gehoor aan te geven. Je richt je leven in op een wijze die bij jou past. Je blijft open en eerlijk naar jezelf en de mensen om je heen. Daarbij blijf je in verbinding staan.


Belangrijke voordelen van een authentiek leven


-Leven vanuit je diepste gevoelens en verlangens zorgt voor een leven dat goed bij jou past. Je zult er meer plezier aan beleven.

-Je hoeft geen rol te spelen en niet na te denken over hoe je je moet gedragen. Je bent wie je bent en kunt je richten op hetgeen je doet.

-Open en eerlijkheid helpen je bij het oplossen van problemen. Je verschuilt je niet meer achter excuses of legt de schuld bij anderen.

-Moed en kracht trainen door te kiezen waar jij voor staat.

-Mensen gaan je meer waarderen omdat ze weten wat ze aan je hebben.

-Als je laat zien wie je bent dan stel je je kwetsbaar op. Mensen gaan je daardoor aardiger vinden en zichzelf ook kwetsbaar opstellen.

-Als je kiest voor jezelf dan zul je vaker ‘nee’ moeten zeggen. Je traint assertiever te zijn.

-Je bereikt vaker wat je wilt en zult succesvoller zijn.


Ik kan het niet genoeg benadrukken. De weg naar een authentiek leven vergt moed (om te beginnen) en wilskracht (om door te zetten). Maar het is het allemaal waard. Jij bent het waard.


In de volgende blog geef ik meer praktische tips. En omdat ik van mening ben dat je dit soort processen vooral moet ondergaan en doen, organiseer ik een superleuke en leerzame masterclass.


Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen, laat dan gerust een bericht achter. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord.


Direct naar de masterclass datums.


Hartelijke groeten,


Guido